Lake of Turk

Lake of Turk

The lake of Tourkos (i.e. Turk) or Lakos or Kolimpas, a unique natural lake, is at the top of Asterousia mountains, near Achentrias. The lake has a lot of water…

Heraklion Lakes
-